مصريان باستان؛ پدر پزشكي مدرن

مصريان باستان؛ پدر پزشكي مدرن

23 ارديبهشت 1386

تحقيقات اخير نشان مي‌دهد که نه يونانيان باستان، بلكه مصريان پدر پزشكي مدرن هستند.
مصريان باستان؛ پدر پزشكي مدرن

مصريان باستان؛ پدر پزشكي مدرن

23 ارديبهشت 1386

تحقيقات اخير نشان مي‌دهد که نه يونانيان باستان، بلكه مصريان پدر پزشكي مدرن هستند.
16.84229s, 15q