وقتي قانونگذاران با بروز بحران‌های اقتصادی منابع زيست‌محيطی را فراموش می كنند

وقتي قانونگذاران با بروز بحران‌های اقتصادی منابع زيست‌محيطی را فراموش می كنند

27 بهمن 1399

افت سرزمين و تخريب محيط طبيعي در كشور فقط محصول پروژه‌هاي سازه‌اي نيست بلكه تصميمات غلط و به‌طور مشخص موضوع قانونگذاري‌هاي نابجا يكي از مهم‌ترين عوامل تهديد در اين زمينه است.
6.68175s, 15q