خانواده و مدرسه مهمترين عوامل در تشكيل هويت فرد هستند

خانواده و مدرسه مهمترين عوامل در تشكيل هويت فرد هستند

23 خرداد 1386

هويت يكي از مباحث مهم در روانشناسي و آسيب شناسي رواني است كه در تشكيل آن خانواده و آموزش و پرورش نقش مهمي را ايفا مي كنند.
10.70341s, 15q