ورود ۵.۴ هزار تن سرم به ایران

ورود ۵.۴ هزار تن سرم به ایران

16 شهريور 1400

در جریان واردات سرم تزریقی جهت تامین نیاز داخل، در کمتر از یک ماه اخیر بیش از ۵.۴ هزار تن سرم وارد ایران شده است.
11.67791s, 15q