شيوع بيماري و مسموميت غذايي از طريق باکتري هاي ميوه و سبزي

شيوع بيماري و مسموميت غذايي از طريق باکتري هاي ميوه و سبزي

16 دي 1385

مسموميت مواد گوشتي و پروتئيني از طريق باکتري هاي خطرناک امروز به ميوه ها و سبزيجات نيز سرايت کرد.
21.07818s, 15q