راه اندازي بانك HLA كمكي براي انتخاب دهنده مناسب از غير خودي به نيازمندان پيوند است

راه اندازي بانك HLA كمكي براي انتخاب دهنده مناسب از غير خودي به نيازمندان پيوند است

31 ارديبهشت 1386

مسئول بخش پيوند سازمان انتقال خون ايران با بيان اينكه راه اندازي بانك HLA راهي براي كمك به نيازمندان پيوند مغز استخوان براي انتخاب دهنده مناسب از غيرخودي است، گفت: فاز نخست راه اندازي بانك HLA در كشور به انجام رسيده است.
14.91001s, 15q