ماهانه150 هزار تومان به افغانها بدهيم تا بروند، بهتر است

ماهانه150 هزار تومان به افغانها بدهيم تا بروند، بهتر است

2 دي 1385

كار، سرمايه، مسكن، زن، تابعيت براي فرزندان و .... زمينه‌هايي هستند كه اگر براي هر پناهنده‌اي فراهم باشد، هيچ گاه فكر رفتن از سرزمين ميزبان به سرش نمي‌زند؛ چه رسد به افغاني‌ها كه در كشورشان هيچ روزنه حياتي نيست.
9.83986s, 15q