تا سال 2050 اتفاق می افتد:

عکس/افزایش جمعیت کودکان گرسنه به دنبال تغییرات اقلیمی

0.40273s, 18q