فوت 40 نفر در قم به دلیل مصرف مشروبات الكلي

8.40264s, 18q