فیلم/چگونه چرخه انتقال ویروس از مراکز پرخطر عامل انتقال کورونا در اصفهان مدیریت شد؟

9.88905s, 18q