فیلم/ویروس کرونا ضعیف تر شده و ممکن است ناپدید شود

12.29732s, 20q