ویدئو/آیا زدن دو ماسک روی هم کار درستی است؟

4.14232s, 18q