عکس/حضور وزیر بهداشت همراه با رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن

1.95579s, 18q