دیرین دیرین/بی نمک زیستن خیلی بهتر از بانمک مردنه

5.74255s, 19q