بیش از شش هزار دانشجوو فارغ التحصیل رشته داروسازی کشور طی بیانیه ای ضمن اعتراض شدید به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حذف حق فنی داروخانه ها، اجرای این حکم را موجب به خطر افتادن سلامت بیماران،نادیده انگاشتن شان و منزلت حرفه داروسازی، ایجاد مشکلات اقتصادی و احتمال تعطیلی بسیاری از داروخانه ها و بی انگیزه شدن دانشجویان داروسازی دانستند.

بیانیه اعتراض آمیز شش هزار دانشجو و فارغ التحصیل رشته داروسازی به حذف حق فنی

سلامت نیوز :بیش از شش هزار دانشجوو فارغ التحصیل رشته داروسازی کشور طی ارسال بیانیه ای به سلامت نیوز ضمن اعتراض شدید به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حذف حق فنی داروخانه ها، اجرای این حکم را موجب به خطر افتادن سلامت بیماران،نادیده انگاشتن شان و منزلت حرفه داروسازی، ایجاد مشکلات اقتصادی و احتمال تعطیلی بسیاری از داروخانه ها و بی انگیزه شدن دانشجویان داروسازی دانستند.
 
به گزارش سلامت نیوز متن کامل بیانیه و لیست کامل امضا کنندگان در زیر می آید:

اخیرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی تعجب برانگیز و بی بهره از نظرات کارشناسی،ممنوعیت دریافت تعرفه خدمات دارویی و درمانی داروسازان ( حق فنی ) را اعلام نمود، رائی که در صورت اجرایی شدن ، صدماتی غیر قابل جبران بر سلامت جامعه وارد خواهد ساخت و جان بیماران را با خطراتی جدی مواجه خواهد کرد.

ما داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور با احساس مسئولیت در قبال سلامت جامعه اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام نموده و نسبت به عواقب ناگوار اتخاذ چنین تصمیمات غیر کارشناسانه و به دور از منطق و معیار های قانونی هشدار می دهیم .


بر اساس بند51 ماده 5 قانون تشکیالت و وظایف بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 5631 مجلس شورای اسالمی، تعیین مبانی محاسبه هزینه های تشخیصی و درمانی و دارویی و نیز تعیین تعرفه های مربوطه در بخش دولتی و خصوصی جزو وظایف وزارت بهداشت بوده و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو حق فنی داروخانه ها -که هر ساله توسط وزارت بهداشت اعالم می گردد- قانونی نبوده و خود بسی جای تامل دارد.


جای این پرسش باقی است که آیا دیوان محترم عدالت قبل از صدور حکم در مورد این مسئله تخصصی از افراد مطلع و واجد صالحیت مانند هیات علمی دانشکده های داروسازی و مسئولین محترم وزارت بهداشت نظر خواهی نموده است؟

همان گونه که آگاهان عرصه سلامت مستحضرند حق فنی داروخانه حق پذیرش مسئولیت قانونی از سوی دکتر داروساز (مسئول فنی داروخانه) است که طی سالیان متمادی تحصیل علم ، صلاحیت پذیرش این مسئولیت را کسب نموده است.


در تمامی کشورهایی که در عرصه سلامت از شاخص هایی استاندارد برخوردار هستند، داروساز جزئی جداناپذیر از حلقه درمان می باشد. طبق آیین نامه ی APHA ) انجمن داروسازان امریکا( با توجه به نوع نسخه و دسته ی بیماری تعرفه ی پایه ای به عنوان Professional fee (حق فنی) برای خدماتی از قبیل:

1- پذیرش مسئولیت تحویل داروی سالم منطبق بر نسخه بیمار

2- بررسی اقالم دارویی نسخه و صحیح بودن دستور مصرف آن
3- نظارت بر نحوه نگهداری دارو در داروخانه
4- ارائه توصیه و هشدارهای احتمالی در خصوص مصرف دارو

 تعلق می گیرد که داروساز در قبال تمام موارد مذکور مسئول بوده و در صورت هرگونه قصور یا بروز مشکل می بایست در مراجع قانونی پاسخگوی عملکرد خود باشد.  عالوه بر آن تعرفه ای تحت عنوان consultant fee (حق مشاوره)متناسب با سطح کیفی خدمات بیشتر داروساز نظیر:

1- تجویز داروهای OTC

2- مشاوره دارویی در زمینه مکمل های غذایی
3- مشاوره در رابطه با نحوه مصرف داروهای خاص و عوارض احتمالی و تداخالت ممکنه
4- پیگیری اقالم دارویی کم یاب در نسخه بیمار
5- تشخیص و ارجاع به پزشک در صورت اشتباه دوژاز کردن دارو
6- ساخت داروهای ترکیبی ویژه و سفارشی بیمار


به وی پرداخت می گردد. در انجمن داروسازان اروپا ( PGEU ) نیز قوانین مشابهی وجود دارد. با این تفاوت که از همان ابتدا حق فنی به صورت پلکانی و متناسب با سطح کیفی خدمات لحاظ می شود و دیگر دو عنوان وجود ندارد.


اما متاسفانه این موضوع در کشور ما تاکنون رعایت نشده است و تنها مبلغ حداقلی حق فنی آن هم بدون توجه به تفاوت نسخه ها و بیماری ها و کیفیت خدمات لحاظ شده است که نه تنها نقص قوانین و استانداردهای بین المللی است بلکه نسبت به ویزیت پزشکان درکشور خودمان بسیار ناچیز است که خود اعتراض قشر دانشجو را در بر داشته و همیشه جز مطالبات دانشجویی بوده است.

با این وجود، در شرایط کنونی ، نادیده گرفتن همین حق حداقلی نیز نتیجه ای جز تنزل منزلت رشته داروسازی و کارکرد علمی داروخانه ندارد. حذف حق فنی یعنی نادیده انگاشتن سال ها تحصیل داروسازان در طول دوران تحصیل و هدر رفتن بهترین سال های عمرشان، حذف حق فنی نه تنها انگیزه داروسازان و دانشجویان داروسازی را به طور فاحشی پایین می اورد بلکه منزلت و کارکرد علمی داروخانه را نیز تنزل می بخشد.

وقتی علم داروسازان نادیده گرفته شود چه حاجتی است به حضور دانشجویان داروسازی در کلاسهای درس؟ !


 متاسفانه دیدگاهی غیر علمی که منجر به صدور چنین آرایی می شود، به داروخانه مانند سوپرمارکت و به دارو مانند یک کالای معمولی می نگرد. در حالی که دارو یک کالای استراتژیک است یعنی همانگونه که مصرف صحیح آن شفابخش است مصرف نابه جای آن می تواند خطرناک و حتی مرگ افرین باشد.

حذف حق فنی به مفهوم سلب مسئولیت قانونی داروساز در داروخانه خواهد بود، چگونه ممکن است از فردی مسئولیتی خواسته شود ولی هیچ گونه حقی در ازای آن برای وی در نظر گرفته نشود.

ایا اعضای محترم دیوان عدالت به این نکته واقف اند که با رای خود ، نظارت داروساز را نادیده انگاشته و جایگاه داروخانه را از موسسه ای پزشکی و درمانی به یک فروشگاه تنزل داده اند و با اجرایی شدن این رای ، چه صدمات جبران ناپذیری بر سلامت جامعه وارد خواهد شد؟

آیا هزینه حق فنی از هزینه سلامت جامعه بالاتراست؟ بالغ بر 09 درصد فارغ التحصیلان رشته داروسازی به عنوان مسئول فنی جذب داروخانه ها می شوند تا به عنوان اخرین حلقه زنجیره درمان به ارائه خدمات دارویی بپردازند. صدور چنین احکام غیرکارشناسانه ای نه تنها باعث زیر سوال رفتن جایگاه علمی کشورمان در سطح بین الملل می شود بلکه عقب گردی اشکار در راستای تضعیف سلامت جامعه و روندی کاملا غیر علمی خواهد بود.


با توجه به سود اندک دارو در کشور ما و افزایش هزینه ها و مالیات ها در سالیان اخیر، مبلغ ناچیز حق فنی به عنوان شاهرگ حیاتی داروخانه محسوب می شود و طبق نظر کارشناسان و متخصصان با حذف آن 05 درصد داروخانه ها به تعطیلی کشانده خواهد شد.


در پایان ما داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور، ضمن اعتراض شدید نسبت به صدور چنین احکامی که موجب به مخاطره افتادن سلامت بیماران، نادیده انگاشتن شان و منزلت حرفه داروسازی و بی انگیزه نمودن و ایجاد سرخوردگی دربین دانشجویان این رشته می شود، مراتب سپاس و قدردانی خود از
مسئولین محترم وزارت بهداشت و به خصوص وزیر محترم بهداشت ، به دلیل توجه ویژه و پیگیری این امر مهم توسط ایشان و مبادرت ایشان در صدور دستور جدید تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان را اعلام نموده و ارتقا نظام سلامت به استانداردهای بین المللی به همراه تعریف صحیح جایگاه داروسازی در جامعه به عنوان
آخرین حلقه زنجیره درمان را خواستاریم.
 
از طرف :
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی اصفهان
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی اهواز
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی تبریز
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی تهران
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی زابل
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی زنجان
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی شهید بهشتی
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی شیراز

دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده علوم دارویی دانشگاه ازاد
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی کرمان
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی کرمانشاه
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی مازندران
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی مشهد
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی همدان
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی یزد
 
رونوشت ها :
 
دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار
ریاست محترم جمهور، جهت استحضار و دستور پیگیری ویژه
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی جهت استحضار و دستور پیگیری ویژه
ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و دستور پیگیری ویژه
وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی جهت استحضار
رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی ، جهت استحضار و دستور پیگیری
ریاست محترم سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم انجمن داروسازان ایران جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم انجمن متخصصین علوم دارویی ایران جهت استحضار و پیگیری
روسای دانشکده های داروسازی سراسر کشور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • بهزاد احمدی ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
    5 1
    تازه فارغ التحصیلا و دانشجوها نسل آینده ی داروساز هستند و لازمه که انقلابی تو این رشته ایجاد کنن و اهمیت و جایگاهشو تثبیت کنن. باریکلا به این جوونا
  • قاسم ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
    1 5
    ما که تا حالا نشده بریم داروخانه به ما مشاوره بدهند با یه خط خرچنگ قورباغه هم روی دارو مقدار مصرف را می نویسن که به زور باید فهمید چی نوشتن تازه من خودم مورد داشتم که داروی تاریخ گذشته به من دادن یعنی مسئول سوپرمارکت هم باید یه پول جدایی بابت نگهداری از مواد غذایی و تضمین سالم بودن اجناسش بگیره ؟؟؟؟!!!! در حالی که این مسئولیت رو داره!