استادیار دانشگاه علوم پزشكی تبریز گفت: استراتژی مورد موافقت برای تمركز زدایی در امر سلامت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری سلامت نیوز حسین جباری در  همایش عدالت در سلامت  افزود: تمركز زدایی در بخش بهداشت و درمان بزرگترین تغییر ساختاری است كه اصلاح گران می توانند اجرایی كنند.

وی بیان داشت: مسئله تمركز زدایی درعرصه بهداشت و درمان یك موضوع عظیمی در كنتر ل ساختار بهداشتی كشوراست كه باید مبتنی بر شرایط سیاسی، مدیریتی و سازمانی هر كشور صورت گیرد.

استادیار دانشگاه علوم پزشكی تبریز خاطرنشان كرد: از مدت های قبل تمركز زدایی  به عنوان فرایند مطلوب ارتقاء نظام سلامت مطرح شده اما تاكنون به مرحله اجرا نرسیده  است.

وی اظهاركرد:‌ افزایش مشاركت شهروندان در برنامه ریزی ،‌تخصیص منابع نظارت و ارزشیابی،‌ افزایش عدالت در ارائه خدمات از طریق توانمندسازی و‌مشاركت بیشتر بخش خصوصی  از اهداف اجرایی كردن تمركز زدایی در سلامت است.

استادیار دانشگاه علوم پزشكی تبریز تصریح كرد:‌  بالا بردن اثر بخشی خدمات ارائه شده از طریق ایحاد سازگاری بیان شرایط و اهداف برنامه ها با نیازهای محلی،‌جدایی بخش مالی از ارائه خدمات و بهبود پاسخگوی شفاف عملكرد ازدیگر اهداف اجرایی این برنامه است.

وی اضافه كرد:  پایین بودن  غیر واقعی تعرفه ها، توزیع نامناسب نیروی انسانی، كافی نبودن پرسنل با تخصص مختلف، جذب  بدون ضابطه نیرو بر اساس مطالعه مدیریت بیمارستان : تحقیق وسیع علل اختلالات تعرفه های خدمات درمانی با قیمت تمام شده به علت اینكه دور نمایی از مدیریت مالی نداریم و قیمت تمام شده خدمات ارائه شده درمانی برای ما مشخص نیست و بیمارستان ها از چرخه و گردش روزمره دچار اشكال هستند.

جباری ادامه داد:دربسیاری از جاها تمركز زدایی از داخل نظام سلامت شروع نشده است و این درحالی كه می توان تمركز زدایی با انتقال قدرت از ادارات مركز بر ادارات محیطی در همان ساختار مدیریتی است و انتقال مسئولیت و قدرت را به سازمان های نیمه خودگران است.

وی با اعلام اینكه دراین راستا طرح پژوهشی در هفت حوزه معاونتی با 16 قسمت مدیریتی ستاد دانشگاه علوم پزشكی تبریز انجام گرفت گفت: روی این طرح تحقیقاتی 5/1 سال پژوهش انجام گرفت و با تغییر ساختار مدیریتی بهداشتی دركشور یك تا دو سال متوقف شد و بالاخره درهمایش عدالت در سلامت دراصفهان ارائه شد.

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha