مصرف مکمل ها و ویتامین ها برای حفظ سلامت اهمیت زیادی دارد، اما برای تاثیر بیشتر زمان و چگونگی مصرف آنها نیز مهم است که در ادامه به آن می پردازیم.

سلامت نیوز: مصرف مکمل ها و ویتامین ها برای حفظ سلامت اهمیت زیادی دارد، اما برای تاثیر بیشتر زمان و چگونگی مصرف آنها نیز مهم است که در ادامه به آن می پردازیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت سیمرغ،‍ سوالی كه خیلی از بیماران برای مصرف قرصها از پزشكشان میپرسند: چه ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ مكمل ها ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟

در ادامه زمان مناسب برای چند مکمل مهم بیان می شود.


زمان مصرف کلسیم

ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻯ کلسیم شبهاست ! کلسیم باید به همراه یك لیوان پر آب مصرف شود.

ﺧﻮﺭﺩﻥ کلسیم ﺑﺎ شیر جذب کلسیم را به میزان زیادی کاهش می دهد. بنابراین مصرف كلسیم با لبنیات، چای، قهوه و برخی داروها باید یك تا دو ساعت فاصله داشته باشد.

زمان مصرف آهن

 ﺁﻫﻦ ﺭا بعد از شام و قبل از خواب مصرف كنید. ﺍﺻﻮﻻ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻬﺘﺮین ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮف آن است ! ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ این کار ﻣﻤﻜﻦ نیست ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ خیلی ﻣﺸﻜﻼﺕﮔﻮﺍﺭﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩ ایجاد می کند، ﻭ در نهایت فرد مجبور است آهن را با غذابخورد.

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ، ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ شیر، لبنیات، ﻧﺎﻥ،ﭼﺎﻯ،فیبر ﻭ ﻗﺮﺹ کلسیم ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ کنید زیرا ﻫﻤﮕﻰ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺭﺍﻛﺎﻫﺶ می دهند. اما ویتامین C جذب آهن را افزایش می دهد پس بهتر است با هم مصرف شود و یا با میوه های نظیر پرتقال یا لیمو یا كیوی كه منبع خوب ویتامین C هستند.

زمان مصرف ویتامین C

دو نکته مهم در رابطه با ویتامین C را در نظر بگیرید:

    این ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ،ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕر ویتامین ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ .

    ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .

زمان مصرف ویتامین های گروه B

کلیه ویتامین های گروه B  از جمله (B1 -B12) ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺑﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ است ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ با میوه ﻭ سبزیجات ﺧﻮﺭﺩﻩﺷﻮﻧﺪ .

زمان مصرف روی یا زینک

مکمل روی یا زینک به تازگی زیاد ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ریزش ﻣﻮ ﻭ تقویت سیستم ایمنی ﺑﺪﻥ و افزایش رشد و اشتهای كودكان، تقویت مو و ناخن و... کمک می کند.

ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ می خورید، ٦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشد، این دو با هم تداخل  دارند. ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ ﺑﺎ سایر ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشد.

زمان مصرف ویتامین E

 بهترین ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮﻑ ویتامین E، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﺳﺖ، زیرا یک ویتامین ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﭼﺮﺑﻰ ﺍﺳﺖ. قرص ویتامین E را باید یک جا قورت بدهید! ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩﻥ، ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻥ یا جویدن آن ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، به جز قرص های جویدنی ویتامین E كه بر رویش درج شده است.


زمان مصرف امگا 3

ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﮕﺎ 3 ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮﻑﮐﺮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﮑﻤﻞ ﺁﻥ ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪ.

قرص امگا 3 را نیز نباید حل کنید و از جویدن آن اجتناب کنید، این قرص هم باید یک جا قورت داده شود. مصرف همزمان ویتامین E با امگا 3 مفید ﺍﺳﺖ، ﻭ این ویتامین جلوی اکسیداسیون ﻣﻀﺮ ﺍﻣﮕﺎ 3 ﺭﺍ می گیرد.

زمان مصرف فیبرها

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻓﯿﺒﺮ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ همراه با آب زیاد.

ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺹ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﻤﻞ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻼﺡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﯿﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﻓﯿﺒﺮ به ﺼﻮﺭﺕ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺩﻩ ﻋﻤﻞ می کند ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬﺏ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

زمان مصرف ویتامین A

ویتامین A باید همراه غذا مصرف شود.

زمان مصرف ویتامین D

ویتامین D باید همراه غذا مصرف شود.

زمان مصرف پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﺨﺼﻮصٱ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ زمان بهتر است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha