یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۴
کد خبر: 313329

زنجیـره امیـد از تیـر مـاه 1386 شـروع بـه کار کـرده اسـت. ایـن مؤسسـه خدمـات درمانـی خـود را بـا بهترین کیفیت وکمتریـن هزینـه ای کـه توسـط حامیـان مالـی پرداخـت میشـودبـه کـودکان زیــر 18 ســال بــدون در نظــر گرفتــن دیــن، نــژاد و ملیــت و طبــق اســتانداردهای بین المللــی در ســه رشـته قلـب، ارتوپـدی و ترمیمـی ارائـه میدهـد.

دستاوردهای زنجیره امید دریک نگاه

سلامت نیوز: زنجیـره امیـد از تیـر مـاه 1386 شـروع بـه کار کـرده اسـت. ایـن مؤسسـه خدمـات درمانـی خـود را بـا بهترین کیفیت وکمتریـن هزینـه ای کـه توسـط حامیـان مالـی پرداخـت میشـودبـه کـودکان زیــر 18 ســال بــدون در نظــر گرفتــن دیــن، نــژاد و ملیــت و طبــق اســتانداردهای بین المللــی در ســه رشـته قلـب، ارتوپـدی و ترمیمـی ارائـه میدهـد.


به گزارش سلامت نیوز، از آغاز فعالیت زنجیره امید تا کنون بیش از ۱۴۰۰۰ کودک بیمار از سراسر کشور توسط این موسسه مورد جراحی فوق تخصصی قرار گرفته و درمان شده اند.
زنجیره امید فقط یک موسسه خیریه برای درمان کودکان نیست و اولین موسسه ای است که در درون خود تیم فوق تخصصی پزشکان ایرانی و بین المللی دارد.
ایـن مؤسسـه جهـت ارتقـاء طـب فـوق تخصصـی اطفـال، بـا ورود تیمهـای بین المللـی و در جریـان همـکاری بـا پزشـکان فـوق تخصـص مجـرب داخل از کشور جهـت ایجـاد کیفیـت مطلـوب درمـان و انجـام جراحی هـای فـوق تخصصـی، دوره هـای کوتـاه مـدت و بلندمـدت آموزشـی برگـزار میکنـد.


زنجیره امید در دوران خدمــت رسانی خود چندین دســتاورد مهم پزشــکی بـرای اولیـن بـار در ایران داشــته اسـت کـه ایـن دســتاوردها عبارتند از:
۱:جراحـی اصلاحی انحـراف بالای 100 درجـه سـتون فقـرات بـا اسـتفاده از دسـتگاه بررسـی سیسـتم عصبـی حیـن جراحــیMonitoring Nerve Intraoperative درمان و جراحی بیماران مبتلا به اسکولیوز بــا درجــات پاییــن و متوســط در ایــران سـالها انجام میشده اما تعـدادی از بیمـاران بـا انحـراف بیشـتر از 100 درجـه بـه علـت پرخطربودن جراحـی نیـاز بـه مشـاهده سیسـتم عصبـی و نخاعـی در حیـن عمـل جراحـی و همراهی تیـم تخصصـی دارنـد.
لـذا زنجیـره امیـد بــا ورود دســتگاه Neuromonitoring Intraoperative و ورود تیــم فــوق تخصصــی ارتوپــدی ســتون فقــرات بــه سرپرســتی پروفسـور کیـوان مـزدا موفـق بـه انجـام ایـن نـوع جراحـی خـاص شـد.


۲: جراحـی بیمـاران مبتـلابـه سـینه قیفـی Excavatum Pectus بـا وارد کـردن تجهیـزات اختصاصـی بـه نـام نـاس Nuss
دومین دستاورد استفاده از ابزار تخصصی به نام ناس هست. ابــزار بــه کار بــرده شـده  جهت جراحی این ناهنجاری  بـرای اولیـن بـار توسـط مؤسسـه زنجیـره امیـد خریـداری ، بـه ایـران وارد شـده اسـت و در اختیـار تیـم پزشـکی زنجیـره امیـد قـرار دارد.
اصطلاح، سـینه قیفی Excatum Pectus   را به  فــرو رفتــن چنــد دنــده و اســتخوان  بــه داخــل می گویند و در جراحی این ناهنجاری بـه کمـک دوربیـن (توراکوسـکوپ) داخـل قفسـه سـینه دیـده میشـود و با ابــزار مخصوصــی فرورفتگــی قفســه ســینه اصـلاح میشــود.

۳:جراحـی فلــج شـبکه براکــیال یـا فلــج زایمــانی دســت بـا اســتفاده از روش پیوند عصــب دســت و اســتفاده از چســب بیولــوژیک بـه جـای نـخ بخیـه

بـر اسـاس آمارهـای جهانـی از هـر 2 هـزار کـودک متولـد شـده، 3 کـودک در بـدو تولـد بـر اثـر آسـیبهای زایمان طبیعی(و حتـی گاهـی سـزارین) از ناحیـه اعصـاب شـبکه بازویـی (شـبکه براکیـال)
Brachial plexus birth palsy دچـار آسـیب میشـوند کـه میتوانـد اثـرات همیشـگی بـه جـای بگــذارد،
 از جملــه این آسیب ها ، فلــج دســت (فلــج اربPalsy s›Erb) است کــه از همــان دوران نــوزادی نمایــان می شــود و درصدی  از این ناهنجاری طــی یــک ســال اول زندگــی بــه طـور خـود بـه خـود بهبـود می یابدامـا بـر اسـاس مطالعـات در بیــن 10 تــا 25 درصــد از نــوزادان احتمـال پایـدار شـدن علایم بـه صـورت مادام العمــر وجــود دارد.
در همـیــن راســتا، زنجیره امید بـا کمک تیــم فوق تخصصی جراحی دست به همراه وارد کــردن چســب مخصــوص بیولوژیــک جهــت پیونــد عصــبTransplantation Nerve و همیــن طــور سیسـتم ترمیـم عصـب Graft Nerve در ایـن جراحـی، بـرای اولیـن بــار در ایــران این دستاورد را رقم زده است

۴: انجام عمل پیوند انگشت شست پا به دست، برای کودکانی که دستشان فاقد انگشت است.
پزشـکان مجـرب زنجیـره امیـد بـا پیونـد دو انگشـت از پـا بـه دسـت بـرای کودکانـی کـه بـه علـل مـادرزادی و یـا بـر اثـر حادثـه انگشـت دسـت ندارنـد، باعث می شوند که ایـن کـودکان بتوانند از دست خود استفاده کنند.


۵: درمـان و جراحـی بیمـاران مبتلابـه شـکاف کام و لـب بـا اسـتفاده از پروتکل درمــانی .
درمانهـای شـکاف کام و لـب در کشـور ایـران در مقاطـع سـنی مختلـف و بـه روشهـای گوناگـون و بـا متخصصـان رشـته های مختلـف انجـام میشـود، لیکـن بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه یـک پروتـکل درمانـی واحـد نتیجـه حاصلـه مطلـوب نیسـت. لـذا مؤسسـه خیریـه زنجیـره امیـد بـا تشـکیل تیـم فـوق تخصصـی و بـا اتخـاذ یـک پروتـکل درمانـی مطابـق بـا اسـتاندارد جهانـی دراین راستا قدم برداشته است.


۶: ایجــاد و راه انــدازی پــروژه کاهــش مــرگ و میــر قلــب اطفــال (نــوزادان) و مراقبتهــای ویــژه ی بعــد از عمـل جراحـی در NICU مرکـز طبـی کـودکان کـه سـبب کاهـش چشـمگیر مـرگ و میـر شـده اسـت.
دستاورد دیگر-مؤسسـه زنجیـره امیـداین بودکه پـس از بررسـی میـزان قابـل توجـه مـرگ و میـر قلـب کـودکان در ایـران قبـل و بعـد از عمـل جراحـی در مقایسـه بـا سـایر کشـورهای پیشـرفته ،تصمیـم بـه اجـرای پـروژه کاهـش مـرگ و میـر قلـب کـودکان در مرکـز پزشـکی کـودکان و اجـرای پــروژه ســاختاری در این جهت گرفت.


کلیه اقدامات انجام شده در این دستاورد به شرح زیر است:
•    ساخت و تجهیز NICU در مرکز پزشکی؛
•    آموزش پرستاران و کادر درمانی در داخل و خارج کشور؛
•    دعوت از تیم های پزشکی بین المللی؛
•    تجهیز کامل اتاق عمل قلب


۷: راه انـدازی و تجهیـز خانـه کـودکان زنجیـره امیـد
هــدف از ایــن اقــدام تأمیــن محــل اقامــت و امــکان درمان هــای ویـژه بـرای بیمـارانی است کـه در شهرسـتان سکونت دارنـد و در محــل زندگیشــان امــکان درمــان اســتانداردو باکیفیت وجــود نــدارد.
در ایــن مرکــز درمانهــا و مراقبتهــای ویـژه قبـل و بعـد از عمـل بـه بیمـاران ارائـه میشـود و همچنیـن کلینیـک توانبخشـی شـامل فیزیوتراپـی، کاردرمانــی جســمی، ذهنــی و گفتــار درمانــی طبــق پروتــکل کــودکان و کلینیــک جهــت پــروژه شــکاف کام و لــب برگزار میشود.


8:راه اندازی مجهزترین مرکز توانبخشی کودکان کشور
مرکــز توانبخشــی موسســه خیریــه بیــن المللــی زنجیــره امیــد یکــی از مجهزتریــن و کاملتریــن ســرویس های تخصصــی توانبخشــی کــودکان را در کشــور ارائــه میدهــد. در این بخش ســرویسهای فیزیوتراپــی، کاردرمانــی جســمی، کاردرمانــی ذهنــی و گفتــار درمانــی در اختیــار کــودکان قــرار میگیــرد.


برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =