مرکــز توانبخشــی موسســه خیریــه بیــن المللــی زنجیــره امیــد یکــی از مجهزتریــن و کاملتریــن ســرویسهای تخصصــی توانبخشــی کــودکان را در کشــور ارائــه می دهــد. در بخــش توانبخشــی موسســه ســرویسهای فیزیوتراپــی، کاردرمانــی جســمی، کاردرمانــی ذهنــی و گفتــار درمانــی در اختیــار کــودکان قــرار می گیــرد.

ارائه خدمات توانبخشی در مجهزترین مرکز توانبخشی کودکانِ زنجیره امید

سلامت نیوز:مرکــز توانبخشــی موسســه خیریــه بیــن المللــی زنجیــره امیــد یکــی از مجهزتریــن و کاملتریــن ســرویسهای تخصصــی توانبخشــی کــودکان را در کشــور ارائــه می دهــد. در بخــش توانبخشــی موسســه ســرویسهای فیزیوتراپــی، کاردرمانــی جســمی، کاردرمانــی ذهنــی و گفتــار درمانــی در اختیــار کــودکان قــرار می گیــرد.


در کلینیـک فیزیوتراپـی از وسـایل و دسـتگاه های مجهـز بـرای درمـان بیمـاران نیازمنـد اسـتفاده می شـود. در ایـن کلینیـک دســتگاه های مجهــز و مــدرن الکتروتراپــی شــامل انــواع جریانهــای الکتریکــی مــورد نیــاز بــرای توانبخشــی، اولتــرا ســوند، لیــزر، تــرد میــل هوشــمند و کلیــه تجهیــزات مــورد نیــاز تمرینــات درمانــی زیــر نظــر فیزیوتراپیســت مجــرب و کارآزمــوده مورداســتفاده قــرار می گیــرد.
 فیزیوتراپیســت موسســه در کلینیــک توان بخشی، برنامه هــای درمانــی را بــا دقــت هــر چــه تمامتــر طراحــی و اجــرا می نمایــد. ایــن کلینیــک بــه سیســتم هیدروتراپــی هوشــمند کــه از پیشــرفته ترین دســتگاه های هیدروتراپــی روز اســت بهره منــد اســت که باعث تسریع  درمان بیماران ارتوپدی می شود.


کلینیـک کاردرمانـی جسـمی زنجیـره امیـد نیـز بـا برخـورداری از تجهیـزات درمانـی مـدرن بـا حضـور کاردرمانگـران مجــرب و متخصــص ،کاملتریــن برنامه هــای کاردرمانــی مراجعیــن تحــت پوشــش را بعهــده دارد.


کاردرمانگرهــای کلینیــک بــا هماهنگـی پزشـک متخصـص کـودکان، برنامه هـای درمـان حرکتـی آنهـا را طراحـی و اجـرا می کننـد و درصـورت نیـاز و بـرای پیشـبرد بهینـه برنامـه توانبخشـی کـودک، بـه مـادر بیمـار هـم توصیه هـا و آموزش هـای مـورد نیـاز را ارایـه می دهنـد.


در کلینیـک کاردرمانـی ذهنـی نیـز کارشـناس ارشـد کاردرمانـی ذهنـی مشکلات خلـق و خـو و یادگیـری، شـناختی؛ تمرکـز ذهنــی و همچنیــن مهارتهــای ظریــف کــودکان را مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار می دهنــد و در کنــار تجهیــزات آموزشــی و درمانـی مـدرن  و کلینیک هـای فیزیوتراپـی و کاردرمانـی زنجیـره امیـد، دایـره توانبخشـی حرکتـی و ذهنـی کـودکان را کامـل می نماینـد.


در بخـش توانبخشـی زنجیـره امیـد، کلینیـک گفتـار درمانـی عمومـی و کلینیـک تخصصـی شـکاف کام نیـز بـا حضـور اسـاتید دانشـگاه و متخصصیـن گفتـار درمانـی دایـر می باشـد. گفتـار درمانگـران بـا بهره گیـری از روشهـای درمانـی علمـی مـدرن و مسـتند، مشـکلات گفتـار و تکلـم کودکانـی کـه از ایـن بیماریهـا رنـج می برنـد را درمـان می کننـد. کلینیـک گفتـار درمانـی بـه دسـتگاه نـازال اندوسـکوپی endoscopy Nasal کـه یـک سیسـتم درمانـی تخصصـی بـرای توانبخشـی گفتـاری کـودکان بـا مشـکل شـکاف کام اسـت نیـز مجهـز می باشـد. تعـداد مراکـز اسـتفاده کننـده از ایـن دسـتگاه در کشـور بسـیار محـدود اسـت و وجـود آن در یـک موسسـه درمانـی خیریـه منحصـر بفـرد می باشـد.


لازم به ذکر است که موسسه خیریه بین المللی زنجیره امیدُ درحال تجهیز شعبه دوم کلینیک توان بخشی امید  برای پذیرش مددجویان ساکن در شهر تهران و اطراف آن می باشد.


از آنجایی که ارائه با کیفیت ترین خدمات پزشکی و درمانی مطابق با استانداردهای بین المللی برای کودکان نیازمند زیر18 سال همواره سرلوحه موسسه خیریه زنجیره امید بوده است و و انتخاب کادر درمان و پزشکان همکار و داوطلب در این موسسه نیز با حساسیت ویژه ای انجام می شود؛ پس احداث بیمارستانی با محوریت  طب فوق تخصصی اطفال این نیاز را مرتفع می ساخت  لذا برای رسیدن به این مهم ،تصمیم به ساخت  بیمارستانی مطابق با نیاز های حال وآینده کشور  گرفت.


درحال حاضر گود برداری پروژه به اتمام رسیده است و باشروع فاز اول بیمارستان (با 135 تختخواب)به سمت بهره برداری کامل بیمارستان فوق تخصصی کودکان با ۵۴۰ تخت برای سلامتی فرزندانمان خواهیم رفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =