برگزاری کلینیک‌های رایگان تشخیصی توسط مؤسسـه خیریه بین المللی زنجیره امید

۱۴۰۰/۰۷/۰۷ - ۱۴:۰۶ - کد خبر: 318376
برگزاری کلینیک‌های رایگان تشخیصی توسط مؤسسـه خیریه بین المللی زنجیره امید

سلامت نیوز: از جملـه فعالیت هـای مهـم مؤسسـه خیریـه زنجیـره امیـد تربیـت و تقویـت نیروهـای فـوق تخصـص، بـه منظـور ارتقـاء طـب اطفـال در ایـران میباشـد. ایـن مؤسسـه بـرای پزشـکان متخصـص کـودکان، تسـهیلات و امکانـات لازم بـرای ادامـه تحصیـل و گذرانـدن دوره هـای فـوق تخصصـی فراهـم می کنـد. ایـن دوره هـا بـه دو دسـته آموزش هـای کوتـاه مـدت داخـل ایـران در قالـب کلینیک هـای تشـخیصی، همایش هـای علمـی و آموزش هـای بلندمـدت خـارج از ایـران در قالـب دوره هـای آکادمیـک فـوق تخصصـی Observer و Clinical تقسـیم می شـوند.


• آموزشهای کوتاه مدت: بـه دلیـل پویایـی علـم طـب و بـه منظـور تعامـل و بروزرسـانی تخصـص پزشـکان- دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت - طراحـی شـده اسـت. منظـور از آمـوزش کوتـاه مـدت در زنجیـره امیـد، ورود تیم هـای پزشـکی بـه ایـران و اقامـت حـدود یـک هفتـه ای آن هــا اســت که در این مدت ســه کــار برای آنــها در نظـر گرفتـــه میشود:

۱ -انجـام ویـزیت و معــاینات بـالـینـی بیمـاران


۲ -جراحــی بیمــاران انتخــاب شــده در مراکــز بیمارســتانی طــرف قــرارداد بــا همــکاری تیم هــای پزشــکی داخلــی


3 -ســخنرانی های علمــی توســط پزشــکان اعزامــی از طــرف شــبکه بین المللــی زنجیــره امیــد فرانســه بــه ایــران


ایـن پزشـکان در طـول مـدت اقامـت خـود بـا طـی مراحـل علمـی در مراکـز آموزشـی- درمانـی و دانشـگاهی کـه بـا هماهنگـی وزارت بهداشــت، بیمارســتان های همــکار و هیئــت علمــی مؤسســه انجــام میشــود، بــه آمــوزش تازه هــای علــم پزشــکی میپردازنــد.


آموزش هـای کوتـاه مـدت شـامل همـکاری مشـترک بیـن پزشـکان داخـل و خـارج از کشـور اسـت و در بـه اشـتراک گذاشـتن تجربیـات و آشـنایی بـا جدیدتریـن متدهـا و تکنیک هـای درمانـی بیـن پزشـکان کمـک می کنـد. پزشـکان اعزامـی از سـوی زنجیـره امیـد فرانسـه نیـز در طـول مــدت اقامــت خــود در ایــران بــا برگــزاری ســخنرانی های علمــی ، آموزشــی و همچنیــن ویزیــت بیمــاران در کلینیک هــای فــوق تخصصــی و انجــام جراحــی، تعامــل ســازنده ای جهــت ارتقــاء ســطح علمــی در دانشــگاه های علــوم پزشــکی دارنــد.


• آموزش بلند مدت: از اهــداف دیگــر مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد در کنــار درمــان کــودکان نیازمنــد، ارتقــاء ســطح کیفــی رشــته های فــوق تخصصـی کـودکان در سـه رشـته قلـب، ارتوپـدی و ترمیمـی در کشـور اسـت. در نتیجـه، ایـن مؤسسـه بـا اعـزام پزشـکان داوطلــب بــه مراکــز دانشــگاهی و درمانــی خــارج از کشــور، امــکان آمــوزش بــه صــورت Observer و Clinical و شــرکت در کنگره هـای علمـی را فراهـم می کنـد.


از ابتـدای تاسـیس موسسـه زنجیـره امیـد تاکنون152پزشـک متخصـص بـرای آمـوزش دوره هــای Observer و ســه پزشــک متخصــص هــم بــرای دوره هــای Clinical بــه فرانســه اعــزام شــده اند. ایـن پزشـکان پـس از بازگشـت بـه ایـران، افـزون بـر درمـان کـودکان نیازمنـد تحـت پوشـش مؤسسـه، نسـبت بـه اسـتفاده از آموخته هـای خـود در راسـتای ارتقـاء کیفیـت خدمـات درمانـی بـه همـه کـودکان و بازآمـوزی ایـن آموخته هـا بـه همـکاران متعهدنـد.

لازم به ذکر است که َتاکنون بیش از 16000 کودک بیمار فقط در کلینیک های فوق تخصصی- تشخیصی مؤسسه خیریه زنجیره امید به صورت رایگان معاینه شده اند.


به علت پاندمی ویروس کرونا ، برگزاری کلینیک های فوق تخصصی با حضور پزشکان بین المللی موقتا به تعویق افتاد اما بیماران جهت معاینه ، جراحی و درمان به پزشکان داخل از کشور ارجاع داده می شوند .

کلینیک های ارتوپدی
کلینیک هــای ارتوپــدی زنجیــره امیــد بــه صــورت کاملا فــوق تخصصــی و در ســه بخــش کلینیک هــای ارتوپــدی دســت، کلینیک هــای ارتوپــدی انــدام تحتانـی و کلینیک هـای ارتوپـدی سـتون فقـرات شـکل گرفتـه اسـت کـه در تمـام طـول سـال توسـط پزشـکان داوطلـب مؤسسـه برگـزار می شـوند. لازم بـه یـادآوری اسـت کـه علاوه بـر ویزیـت بیمـاران در کلینیک هـای فوق تخصصـی، موسسـه زنجیـره امیـد هـر کـدام از کـودکان بیمـاری کـه نیـاز بـه درمـان دارنـد را بصـورت مـوردی case Per بـه پزشـکان ارجـاع می دهـد و بـدون فـوت وقـت درمـان آغـاز می گـردد.


کلینیکهای ترمیمی
کودکانــی کــه دچــار مشــکلاتی ماننــد شــکاف کام و لــب، ســوختگی های شــدید و ناهنجاری هــای مــادرزادی هســتند و نیــاز بــه جراحــی پلاســتیک و ترمیمـی داشـته باشـند بـه کلینیک هـای ترمیمـی ارجـاع داده مـی شـوند . زنجیـره امیـد بـا ایجـاد پروتـکل شـکاف کام و لـب، خدمـات ارزنـده ای بـه ایـن کـودکان ارایـه کـرده اسـت. کـودکان پـس از ویزیـت وارد مراحـل گام بـه گام درمـان می شـوند. تیـم کامـل پزشـکی شـامل دکتـر فـوق تخصـص ترمیمـی، متخصـص ارتودنسـی، فـک و صورت،گـوش و حلـق و بینـی و گفتاردرمانگـر می شـود.


کلینیک فوق تخصصی شکاف کام و لب
بیمـاران ترمیمـی بـه صـورت مـداوم مـورد معاینـه، جراحـی فـوق تخصصـی و درمـان قـرار میگیرنـد و درمـان آنهـا بسـیار طولانـی و بعضـا تـا ده سـال نیـز بـه طـول می انجامـد کـه موسسـه زنجیـره امیـد ایـن امـکان را در قالـب طراحـی پروتـکل فـوق تخصصـی شـکاف کام و لـب فراهـم نمـوده اسـت.


معاینه های قلبی
از آنجایــی کــه بــرای بیمــاران قلبــی بــه علــت نیــاز فــوری بــه درمــان و شــرایط ویــژه ای کــه دارنــد، کلینیک هــای تشــخیصی برگــزار نمی شــود و هــر بیمــار بــه صــورت مــوردی case Per تحــت مــداوا قــرار می گیــرد. بــر اســاس تشــخیص شــورای پزشــکی مؤسســه، ایــن کــودکان بلافاصلــه پــس از مراجعـه نـزد پزشـکان داوطلـب مؤسسـه جهـت انجـام معاینـات تشـخیصی اعـزام می شـوند.


تاکید می شود که سلامت کودکان و بالا بردن سطح کیفیت درمانی کشور؛ از ارزشهای مشهود این مؤسســه خیریه بین المللی زنجیره امید می باشد.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.07544s, 18q