یافته های یک بررسی حاکی از آن است که مصرف ریحان همراه با رژیم غذایی غلظت قند سرم بیماران دیابتی نوع 2 را كاهش می دهد.

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مصرف گیاه ریحان بر روی غلظت قند خون بیماران دیابتی نوع 2 توسط محمد حسن گلزاری و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

پژوهش به روش كارآزمایی بالینی روی 16 بیمار كه تحت درمان با داروهای پایین آورنده قند خون نبودند، انجام شد.

نمونه‌ها به طور تصادفی به دو گروه هفت نفری تقسیم شدند. به گروه آزمایش روزانه 20 گرم پودر ریحان مخلوط با ماست همراه رژیم غذایی معمولی به مدت چهار هفته داده شد و گروه شاهد فقط رژیم غذایی معمولی را دریافت كردند، پس از دو هفته دوره پاكسازی جای گروه آزمایش با شاهد عوض شد؛ سپس غلظت قند خون سرم ناشتا و قند سرم خون هرگروه گرفته و اختلاف هر گروه با آزمون های آماری تعیین شد.

یافته ها نشان داد میانگین مقدار كربوهیدرات و فیبر دریافتی در دو دوره رژیمی با ریحان به طور معنی داری از دوره رژیمی غذای معمولی بیشتر بود.

غلظت قند سرم ناشتا در پایان دوره مصرف ریحان همراه رژیم معمولی در مقایسه با مقادیر پایه این دوره و همچنین نسبت به دوره رژیم معمولی كاهش معنی دار آماری داشت.

غلظت قند سرم دو ساعت پس از صرف صبحانه استاندارد در پایان دوره مصرف ریحان همراه با رژیم معمولی در مقایسه با مقادیر پایه این دوره و همچنین نسبت به دوره رژیم معمولی كاهش معنی دار آماری نشان داد .

نتایج حاکی از آن است که مصرف ریحان همراه با رژیم غذایی غلظت قند سرم بیماران دیابتی نوع 2 را كاهش می دهد.

انجام پژوهش مشابهی بر روی تاثیر این گیاه بر چربی های خون، هموگلوبین گلیكوزیله، مواد معدنی و ویتامین های خون و همین طور تاثیر دراز مدت آن توصیه می‌شود.

خلاصه این مقاله در مجله فصلنامه پژوهشی پژوهنده به چاپ رسیده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =