عوض کردن پوشک نوزاد از مهمترين عوامل تنش‌زا در مادران پس از زايمان

۱۳۸۸/۱۰/۰۹ - ۱۱:۳۱ - کد خبر: 18577
عوض کردن پوشک نوزاد از مهمترين عوامل تنش‌زا در مادران پس از زايمان
دوره پس از زايمان به عنوان يک دوران آسيب پذير و تنش زا در زنان با فرهنگ هاي متفاوت است و با تغييرات اجتماعي و فردي چشم گيري براي مادر توأم است به گونه اي که مادران در اين دوران با بسياري از مشکلات و نگراني هاي جديد روبرو مي شوند.

مطالعه حاضر با هدف شناسايي عوامل تنش زاي پس از زايمان از ديدگاه مادران توسط منصوره عزيززاده فروزي و جمعي از همکارانش دانشگاه علوم پزشكي کرمان به روش توصيفي بر ‌٤٠٠روي مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کرمان انجام پذيرفت. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.

نتايج حاصل از بررسي نشان داد ‌٥/٤٧ درصد مادران در گروه سني ‌٢٥-21 سال قرار داشتند و بيشترين ميانگين نمره عوامل تنش زاي مربوط به مادر (‌١١/٣ درصد) موارد بزرگي سينه و خون ريزي پس از زايمان و در مورد استرس‌هاي مربوط به کودک بيش ترين ميانگين نمره (‌٣٠/٣ درصد) به مورد عوض کردن کهنه و پوشک، و در مورد عوامل تنش‌زاي مربوط به حمايت اجتماعي بيشترين ميانگين نمره به مورد عقايد متفاوت فاميل در مورد مراقبت نوزاد تعلق گرفت.

ارتباط معني داري در مقايسه نمره کل استرسورها و سه حيطه آن و برحسب ويژگي هاي فردي مشاهد نگرديد.

يافته هاي نهايي اين مطالعه حاکي از آن است که عوامل تنش زاي مشخص شده از سوي مادران به سادگي از طريق آموزش هاي قبل از زايمان برطرف شده و قابل حل است.

پژوهشگران اين طرح توصيه مي کنند که مراقبين بهداشتي با برگزاري کلاس‌هاي آموزشي و يا آموزش هنگام ترخيص از بيمارستان مي توانند نگراني هاي مادران و در نتيجه از عوامل تنش زاي پس از زايمان جلوگيري کنند.

گفتني است، نتايج اين مطالعه در مجله علمي پژوهشي زنان مامائي و نازائي ايران دانشگاه علوم پزشکي مشهد به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.81185s, 18q