احمد توکلی ،رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه ای به وزیر بهداشت، برای سومین بار خواستار جایگزینی دارو های ژنریک با برند شد.

توکلی در نامه ای به وزیر بهداشت برای سومین خواستار شد: لزوم جایگزینی داروهای ژنریک با برند

سلامت نیوز: احمد توکلی ،رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه ای به وزیر بهداشت، برای سومین بار خواستار جایگزینی دارو های ژنریک با برند شد.


به گزارش سلامت نیوز، وی علت درخواست خود را جلوگیری از افزایش منافع برای واردکنندگان داروهای برند و نیز کاهش منابع برای تأمین آن دانست.
در بخشی از این نامه آمده است: به استناد گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، حجم ریالی بازار داروی ایران در سال 1394 حدود 137 هزار میلیارد ریال بوده است. به طوری كه در مدت 10 سال، گردش مالی در بازار دارو حدود 10 برابر شده است و با وجود آنکه تولید حدود 97.8 دهم درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارویی کشور، حاصل کوشش تولیدکنندگان داخلی است، این تولیدات تنها حدود 66 درصد از حجم ریالی بازار دارویی کشور را در اختیار دارند و 36 درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف 2.3 (دو و سه دهم) که داروی برند وارداتی است شده است.


توکلی در ادامه مکاتبه خود عنوان داشت که حتی کشورهای پیشرفته نیز داروهای ژنریک را بر برند ترجیح می دهند و ع