سلامت نیوز : بر اساس نتایج یك پژوهش، عوامل مدیریتی و ترس از پیامدهای گزارش‌دهی، دو مانع مهم گزارش‌دهی اشتباهات دارویی در پرستاران است.

به گزارش فارس ، اشتباهات شغلی از موارد غیر قابل اجتناب در اكثریت حرفه‌ها به ویژه حرفه بهداشتی و درمانی است.

گزارش كردن اشتباهات دارویی از یك سو موجب حفظ و رعایت ایمنی بیمار و از سوی دیگر به عنوان یك گنجینه اطلاعاتی ارزشمند در راستای پیشگیری از بروز اشتباهات دارویی در آینده محسوب می‌شود.

هدف از این مطالعه‌، تعیین علل و عوامل مؤثر بر عدم گزارش‌دهی اشتباهات دارویی كاركنان پرستاری از دیدگاه آنهاست.

برای انجام این پژوهش كه از نوع توصیفی - تحلیلی است از مجموع 200 پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان، 140 نفر از مجموع پرستاران شاغل در شیفت‌های صبح،‌ عصر و شب مركز مورد نظر در سال 1389 برای شركت در این پژوهش انتخاب شدند.

بقیه پرستاران به دلیل عدم تمایل برای شركت در پژوهش، از بررسی خارج شدند؛ نظرات پرستاران در مورد علل عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی با استفاده از پرسشنامه تنظیم شده است و بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیكرت اندازه‌گیری شده است.

این پرسشنامه شامل سه حیطه ترس از پیامدهای گزارش‌دهی (11گویه)، عوامل مدیریتی (5 گویه) ‌و فرآیند گزارش‌دهی (3 گویه) بود و داده‌های جمع‌آوری شده نیز با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بر اساس یافته‌های این تحقیق در كل جمعیت مورد مطالعه 98،6 درصد زن، 50 درصد متأهل، 97،7 درصد كارشناس، 79،3 درصد پیمانی، 7، 75 درصد شیفت در گردش و 52،2 درصد دارای سابقه كار كمتر از 5 سال بودند، میانگین سنی شركت كنندگان در این مطالعه 29 سال بوده است.

یافته‌های این تحقیق نشان داد حیطه عوامل مدیریتی مهمترین علت گزارش نكردن اشتباهات دارویی در پرستاران است كه با استفاده از آزمون‌های آنوا و t-test مشخص شد پرستارانی كه با حیطه‌های ترس از پیامدهای گزارش‌دهی و عوامل مدیریتی به عنوان دلایل عدم گزارش اشتباهات دارویی توافق داشتند، بیشتر در شیفت در گردش مشغول به كار بوده و نوع استخدام آنها نیز پیمانی بوده است.

نتیجه‌گیری از این تحقیق دربردارنده آن است كه عوامل مدیریتی و ترس از پیامدهای گزارش‌دهی، دو مانع مهم گزارش‌دهی اشتباهات دارویی در پرستاران است كه با عنایت به ارتباط معنی‌دار بین شیفت در گردش و پیمانی بودن استخدام كه هر 2 مورد حاكی از جوان بودن و تجربه كمتر پرستاران است (غالباً پرسنل در گردش و پیمانی سابقه زیر 5 سال دارند) و با توجه به اهمیت ایمنی بیمار، لزوم ایجاد رابطه مثبت بین مدیران پرستاری و كاركنان پرستاری، تأمین فضای همكاری صمیمی و طراحی بسته آموزشی ضمن خدمت به پرستاران در بدو استخدام در خصوص اشتباهات دارویی‌، عواقب و نتایج آنها و ضرورت گزارش‌دهی اشتباهات دارویی شدیداً احساس می‌شود.

بكارگیری رویكرد سیستمی به منظور بررسی عوامل زمینه‌ساز، برطرف كردن این عوامل تا حد ممكن و طراحی سیستمی برای گزارش دهی اشتباهات كاری خصوصاً اشتباهات دارویی حائز اهمیت است.

به گزارش توانا، پژوهش بررسی علل و عوامل مؤثر بر عدم گزارش‌دهی اشتباهات دارویی كاركنان پرستاری از دیدگاه آنان در یكی از مراكز درمانی دولتی شهر تهران سال 1389 توسط آذر طل دانشجوی دكترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و از گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشكده بهداشت‌، دانشگاه علوم پزشكی تهران و ابوالقاسم پورضا،دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران صورت پذیرفته است.
منبع: مقالات ارائه شده در دومین كنگره بین‌المللی سالانه انجمن پزشكی قانونی ایران

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha