رضایت شغلی پرستاران با میزان خلاقیت آنها در کار مرتبط است

۱۳۹۲/۰۷/۰۷ - ۱۲:۵۰ - کد خبر: 83537
سلامت نیوز : مجری طرح پژوهشی پرستاری با بیان اینکه نتایج پژوهش وی حاکی از وجود ارتباط معنادار میان رضایت شغلی پرستاری با میزان بروز خلاقیت در کار است، گفت: با توجه به رضایت کم پرستاران به خصوص در حیطه احترام به همکاران و حقوق و مزایا نظر می رسد مدیران باید در برطرف کردن این نقایص بیشتر بکوشند

 فروزان آتش زاده شوریده در گفت وگو با نظام پرستاری اظهار کرد: همچنین برای افزایش خلاقیت پرستاران مورد بررسی باید شمار بیماران تحت مراقبت هر پرستار کاهش یابد.
وی ادامه داد: رضایت شغلی نگرش مثبت یا منفی افراد به شغل خود است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. این پژوهش با هدف تعیین میزان همبستگی رضایت شغلی و خلاقیت پرستاران شاغل در بیمارستان کودکان شفیع زاده بابل، سال 1391 انجام شد.

وی افزود: نتایج یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی واحدهای پژوهش و خلاقیت آنان همبستگی معنادار آماری وجود نداشت. بین متغیرهای جمعیت شناسی و رضایت شغلی هیچ همبستگی معنادار آماری وجود نداشت . اما بین شمار بیماران تحت مراقبت با خلاقیت واحدهای پژوهش همبستگی منفی وجود داشت.

 آتش زاده گفت: یافته های پژوهش نشان داد فقط 7/40درصد واحدهای پژوهش از شغل خود راضی بودند و 64درصد آنان خلاقیت داشتند. بیشترین رضایت شغلی واحدهای پژوهش مربوط به حیطه احترام همکاران (63درصد) و کمترین آن مربوط به حقوق و مزایا (13درصد) بود. همچنین بیشترین میزان خلاقیت واحدهای پژوهش (70درصد) مربوط به حیطه سیالی و کمترین آن (50درصد) مربوط به حیطه بسط و ابتکار بود.

مجری طرح پژوهشی پرستاری یادآور شد: این مطالعه یک پژوهش توصیفی همبستگی است. 102 پرستار شاغل در بیمارستان کودکان شفیع زاده بابل در پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از «پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ» و «پرسشنامه خلاقیت پرستاران بخش کودکان» پژوهشگر ساخته استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم¬افزار آماری اس.پی.اس.اس نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.98448s, 19q