سلولهاي بنيادي ريشه دندان شيري

۱۳۸۶/۰۲/۰۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 9
سلولهاي بنيادي ريشه دندان شيري

سالهاست که اين تفکر در دانشمندان شکل گرفته که با توجه به قابليت تقسيم اين سلولها مي توان از آنها براي درمان استفاده کرد. اين تفکر و تحقيق بتدريج به سمت طب جديدي سوق داده مي شود که از آن با عناوين Regenerative

medicinيا Reparative medicin نام برده مي شود.
از سلولهاي بنيادي به عنوان سلولهاي چند پتانسيل با قابليت تشکيل کلوني نام برده مي شود که توانايي تقسيم نامحدود و خودنوزايي و تمايز به انواع سلولها و بافتهاي بالغ را دارند. سلولهاي بنيادي به 2گروه سلولهاي بنيادي جنيني و سلولهاي بنيادي بالغ تقسيم

مي شوند. سلولهاي بنيادي جنيني از توده سلولي داخلي جنين درمرحله بلاستوما و سلولهاي بنيادي بالغ از بافتهاي مختلف نظير مغز استخوان ، بافت عصبي ، پوست ، شبکيه و اپي تليال دنداني جدا مي شوند.
در اين طرح نوع ديگري از سلولهاي بنيادي بالغ از پالپ دندان شيري انسان تخليص شده که SHED نام گرفته است. از ويژگي هاي مهم اين سلولها توانايي تشکيل ساختارهاي مشابه کمپلکس دنتين پالپ است. اين ساختارها متشکل از ماتريکس

معدني به همراه توبول هايي است که با ادنتوبلاست ها و بافت فيبروز حاوي رگهاي خوني با آرايشي مشابه کمپلکس پالپ دنتين در دندان معمولي ديده مي شود.
افتادن دندان هاي شيري و جايگزين شدن دندان هاي دائمي از نظر فيزيولوژيک فرآيندي فعال و ويژه است ؛ چراکه تکوين و جوانه زدن دندان هاي دائمي همزمان و هماهنگ با جذب ريشه دندان هاي شيري است. مشخص شده که در پالپ دندان هاي شيري

سلولهاي بنيادي وجود دارد که مي توان از آنها همانند سلولهاي بنيادي بند ناف به عنوان منبعي براي کاربردهاي کلينيکي استفاده کرد. با توجه به اين که جداسازي پالپ دندان هاي شيري در لحظات اوليه پس از لق شدن و افتادن اين دندان ها امکان پذير است مي

توان به کمک تکنيک هاي کشت سلولي و بيوتکنولوژي سلولهاي بنيادي پالپ را جداسازي و تکثير کرد و از آنها براي پيوندهاي اتولوگ و مهندسي بافت دهان و دندان بهره برد.
در حال حاضر پالپ دندان هاي پيشين نرمال کودکان 7 - 8 ساله را که به طور طبيعي در حال افتادن است ، جدا مي کنند و پس از آن سلولهاي بنيادي پالپ (SHED) تخليص و تکثير مي شوند.
به علاوه در مراحلي از تکثير، اين سلولها با تيمارهاي مختلف به سلولهاي چربي و استخوان تمايز داده شده اند. با توجه به اين که نتايج اوليه تمايز اين سلولها مثبت است ، اميد است اين سلولها بتوانند کاربردهاي کلينيکي مختلفي داشته باشند. 
  

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.05625s, 18q