تغييرات محاسبه درآمد بيمارستاني پزشكان موسوم به "كا"توسط شوراي عالي بيمه و تعبير ناعادلانه بودن آن موجب اعتراضات و نامه نگاري هايي در سطح جامعه پزشكي گرديد.

بررسي آداب اعتراضات صنفي

سلامت نیوزـ*دکتر بابک خطی: تغييرات محاسبه درآمد بيمارستاني پزشكان موسوم به "كا"توسط شوراي عالي بيمه و تعبير ناعادلانه بودن آن موجب اعتراضات و نامه نگاري هايي در سطح جامعه پزشكي گرديد.


به گزارش سلامت نیوز، اولا بايد از حق طبيعي همكاران هر رشته پزشكي كه حس مي كنند حقي از آنان ضايع شده است دفاع تمام قد از طرف تمام صنف صورت گيرد.
 مشكل امروز رشته الف به طور بالقوه مشكل فرداي همه ماست.جدا كردن گروه ها براي برخورد غيرمنصفانه مساله اي است  كه توسط  برخي تصميم سازان در حوزه هاي مختلف و ازجمله سلامت براي پايين آوردن هزينه اعتراض انجام مي شود .نتيجه سكوت ما در برابر مشكلات رشته هاي ديگر پزشكي كه گمان مي كنيم به ما ربطي ندارد اين است كه وقتي خودمان طرف هجمه قرار گرفتيم ديگر ياريگري نمانده كه صدايمان را بشنود و به كمكمان بيايد.
بنابراين واجب است كه مشكلات امروز هر قسمت از صنف پزشكي را مشكل تمام إن تلقي نموده و به جاي سكوت با مساعي تمام در رفع آن بكوشيم.

در اين مساله سوال اساسي اين است وزارت بهداشت بر طبق كدام كارشناسي و الزامات حرفه اي به تغييرات در مقدار كا در رشته هاو اعمال مختلف طي سال هاي اخير مبادرت ورزيده است و اگر اين اقدام از پشتيباني منطقي برخوردار و خير تمام رشته ها را در خود داشته است چرا مستندات آن را با اعضاي صنف پزشكي در ميان نمي گذارد.
مساله بعدي اين است كه شوراي عالي بيمه چگونه فراتر از قوانين بالادستي و بدون مسووليت كافي به تغيير اين ميزان ها إن هم براي رشته هاي خاص مبادرت مي كند .آيا اين دو جز مصداق برخورد سليقه اي غيرحرفه اي و در مورد دوم فرافكني مشكلات ناشي سوء مديريت ها ست؟
 مساله ديگر اين است كه آداب اعتراض احتمالي چيست؟
به نظر مي رسد رشته اصلي معترض به عنوان پيشاهنگ بايد قدم جلو گذارد و به طور مدني اعتراضي را سامان دهد و از همه  اعضاي صنف پزشكي بخواهد كه در پيگيري مساله در كنارش به طور پويا حاضر باشند .
اين مساله مي تواند نامه اي در جهت استيفاي حقوق باشد كه توسط اعضاي آن رشته در درجه اول و ساير اعضاي صنف پزشكي در مرحله بعد حمايت شود.
نگارش چنين نامه هايي نيز نيازمند تدبير و دقت است.
الف:بهتر است نامه اي كه براي احقاق حقي است با احترام و اقتدار توام و نه تصرع نوشته شود.
ب:شايسته است برموارد اصلي تاكيد گردد و از وهن ساير رشته ها كه اصل همگرايي صنفي را مخدوش مي كند پرهيز گردد.
عبارات مبهم مربوط به زيرميزي در نامه انجمن بيهوشي جز واگرايي و رنجاندن ساير اعضاي خدوم ساير رشته ها چه كاركردي داشته است؟
آيا پاكدستي تيول اختصاصي رشته اي خاص از پزشكي است؟
و نيز مساله خط اول بودن در تمام!!! بحران هاي صدساله اخير و جنگ تحميلي در نامه بعضي همكاران جراح كه به همقطاران بيهوشي هم از سر لطف و شايد به دليل دلجويي از مساله اي كه مانمي دانيم مرحمت  مي شود چيزي جز واگرايي بين رشته ايست؟كمترين اميد به تفسير اشتباه اين واگرايي با تاكيد عجيب كشيدن اين بار سنگين" به تنهايي "و بدون كمك از ساير رشته هاي پزشكي  در جمله هاي بعدي نامه از دست مي رود.
آيا از صنف پزشكي فقط متخصصين جراح و بيهوشي در بحران هاي صد سال اخير و جنگ تحميلي آن هم "به تنهايي" حضور داشته اند.اعتبار مشك شايسته تر آن نيست كه از بوي آن باشد تا سخن عطار؟
آيا بهتر نبود به جاي خاص خواني يا مظلوم نمايي با فصاحت و بلاغت دلايل ابراز مي شد .
آيا بدون اين دو فرازاثرگذاري نامه ها كم مي شد؟
بايد گفت سواي رعايت  انصاف ،صرف نتيجه گرايي هم قلم با تدبيرتري را مي طلبيد.
ج: مخاطب نامه ها ي چنين مي بايست افرادي داراي مسوليت مستقيم در موضوع باشند.
نامه همكاران بيهوشي به نايب رييس مجلس براي چيست.
اين نامه براي وزير بهداشت،شوراي عالي بيمه،رييس جمهور و حتي رييس مجلس توجيه دارد .اما نوشتن نامه به نايب رييس مجلس كه با وزير بهداشت اختلافات واضح دارد براي چيست.
شايد براي اينكه از اين مخالفت به طور مقطعي بهره اي ببريم .اما از طرفي بايد بهوش باشيم كه مبادا ناخواسته  نقش پياده نظام يك طرف دعوا  را به عهده بگيريم .

اگر اعتراضي به حق وجود دارد بايد به طور مستدل و با صداي رسا -بدون وهن ساير همكاران يا ترسيم نقش خاص براي خود-بيان گردد،مكتوبي كه واجد بيشترين همگرايي صنفي باشد و ساير همكاران را در انجام وظيفه همكاري صنفي ثابت قدم ترنمايد.
اگر قصد شوراي عالي بيمه از برخورد جزيره اي كم كردن هزينه ها و ساده كردن شرايط است با دفاع واگرايانه بازي مطلوب آنان را انجام داده ايم و به جاي استيفاي حق ،به هدف آنان -كه ظاهرا منصفانه هم نمي دانيم-خدمت كرده ايم.برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =