پروژه کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان مبتلا به بیماری های سرشتی قلب

۱۴۰۰/۰۵/۰۹ - ۱۴:۰۹ - کد خبر: 315500
پروژه کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان مبتلا به بیماری های سرشتی قلب

سلامت نیوز: پیشرفت علوم پزشکی و تکنولوژی مدرن سبب شده است که کودکان با بیماری قلبی که تا چندین دهه پیش غیرقابل درمان بوده اند با اقدامات درمانی و جراحی در دوران کودکی امکان ادامه حیات داشته باشند. مراقبت و درمان این کودکان در دوره پیش ، حین و پس از عمل جراحی قلب علاوه بر اینکه نیازمند تسلط کامل تیم درمان بر اصول درمانی و مراقبتی عمومی کودکان و نوزادان می باشد، مستلزم احاطه دقیق بر اصول درمان و مراقبت کودکان در شرایط بحرانی است.

ضرورت اجرایی پروژه از نگاه موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید:
پیشرفت علوم پزشکی و تکنولوژی مدرن سبب شده است که کودکان با بیماری قلبی که تا چندین دهه پیش غیرقابل درمان بوده اند با اقدامات درمانی و جراحی در دوران کودکی امکان ادامه حیات داشته باشند. مراقبت و درمان این کودکان در دوره پیش ، حین و پس از عمل جراحی قلب علاوه بر اینکه نیازمند تسلط کامل تیم درمان بر اصول درمانی و مراقبتی عمومی کودکان و نوزادان می باشد، مستلزم احاطه دقیق بر اصول درمان و مراقبت کودکان در شرایط بحرانی است.
در ایجاد و گسترش واحدهای ویژه بیمارستانی برای جراحی قلب کودکان و نوزادان علاوه بر امکان انجام عمل جراحی باید به فراهم کردن شرایطی توجه داشت که میزان مرگ و میر و نیز عوارض را در کودکان و نوزادان بیمار در حد میزان های قابل قبول جهانی پائین نگه دارد.
با توجه به تجربه موفق درمان و جراحی بیماریهای پیچیده قلبی کودکان و نوزادان در بخش جراحی قلب مرکز طبی کودکان ؛سبب شده است که ارجاع زیاد بیماران نیازمند جراحی ، لیست انتظار جراحی قلب را به درازا بکشاند. همچنین تماسهای مکرر روزانه جهت پذیرش نوزادان بیمار از نقاط مختلف کشور و نیز سایر مراکز درمانی درسطح شهر تهران وجود دارد که پذیرش به موقع اغلب آنها بدلیل محدودیت امکانات و فضای بخش قلب امکان پذیر نمی باشد و علیرغم تقاضای زیاد برای درمان بیماران در حال حاضر امکان گسترش خدمات در این مرکز نباشد.
علاوه بر این کمبود کادر و پرسنل تخصصی جهت مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی سبب میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان تا سقف 10 تا 15% می شود لذا اجرای این پروژه سبب کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان مواجه با بیماری قلبی می شود و میزان مرگ و میر را به حداقل و مطابق استاندارد کشورهای پیشرفته می رساند .

کلیه اقدامات انجام شده توسط زنجیره امید در اجرای این پروژه به شرح زیر است:
• ساخت و تجهیز NICU در مرکز پزشکی؛
• آموزش پرستاران و کادر درمانی در داخل و خارج کشور؛
• دعوت از تیمهای پزشکی بین المللی؛
• تجهیز کامل اتاق عمل قلب ؛
و بـر اسـاس توافقنامـه مشـترک دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و مؤسسـه خیریـه زنجیـره امیـد ( پـروژه کاهــش مــرگ و میــر کــودکان مبتــلا بــه بیماریهــای سرشــتی قلــب) از ســال 1392 و بــا ســرمایه گذاری مؤسســه خیریــه زنجیـره امیـد آغـاز شـد. ایـن پـروژه پـس از انتخـاب محـل مناسـب بـرای ایجـاد ایـن بخـش بـا توافـق مرکـز طبـی کـودکان و کارشناسـان زنجیـره امیـد، در طبقـه چهـارم سـاختمان شـماره دو مرکـز طبـی، بیـن دو آی سـی یـو فعـال قلـب ایـن مرکـز، در چنـد قسـمت آغـاز شـد.


اهداف پروژه :
اهداف درمانی :
1. کاهش میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان مبتلا به بیماری قلبی سرشتی در دوران پیش – ضمن و پس از جراحی قلب
2. کاهش میزان عوارض و معلولیتهای بوجود آمده بعد از عمل جراحی قلب کودکان و نوزادان
3. ارتقاء سطح کیفی مراقبتهای پیش – ضمن و پس از جراحی قلب کودکان و نوزادان
4. کاهش زمان انتظار بیماران جهت انجام عمل جراحی قلب و در نتیجه کم شدن عوارض بوجود آمده در اثر تاخیر در انجام عمل جراحی قلب کودکان
5. کاهش مدت زمان بستری بیماران از طریق بهبود کیفی و کمی نیروی انسانی به کار گرفته شده
6. کاهش عفونتهای بیمارستانی با رعایت استانداردهای پرسنلی و تجهیزاتی استاندارد


اهداف اجتماعی :
1. بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماریهای سرشتی قلب
2. رفع نگرانیهای والدین و تاثیر روانی مطلوب بر بیمار و خانواده از نظر درمان و پذیرش به موقع موارد اورژانس و اکلتیو
3. افزایش دانش و آگاهی خانواده و والدین در مورد چگونگی مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری قلبی


لازم به ذکر است که اعزام گروهــی تیــم پزشــک و پرســتاران جراحــی قلــب بــا برنامــه ریــزی ؛هماهنگــی و حمایــت مالــی زنجیــره امیــد در سطح بین المللی بــرای گذراندن دوره هــای تکمیلــی ؛ اجــرای پــروژه تحقیقاتــی بررســی ســطح اســترس و تنــش در پرســتاران شـــاغل در آی ســی یــو و ســپس برگــزاری جلســات گــروه درمانــی بــا هــدف آمــوزش راههــای مقابلــه بــا تنــش ؛ از جمله اهداف پروژه کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان مبتلا به بیماری های سرشتی قلب توسط موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید می باشد که بـا اجـرای ایـن پـروژه میـزان قابـل توجـه مـرگ و میـر قلـب کـودکان قبـل و بعـد از عمـل جراحـی از 4/23 درصـد بـه کمتـر از 5 درصـد کاهـش یافـت.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.92974s, 18q