برای مبارزه با چاقی بایدبرنامه ریزی جامعی انجام داد

۱۳۹۰/۱۱/۰۳ - ۱۵:۱۹ - کد خبر: 41185
سلامت نیوز: در حال حاضر چاقی یكی از مشكلات گریبان گیر همه كشورهاست كه باید برنامه ای جامع جهت افزایش اگاهی مردم از خطرات چاقی تدوین شود.

دكتر راهب قربانی دكتری تخصصی آمار زیستی در خصصوص طرح تحقیقاتی شیوع چاقی در جمعیت ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: چاقی یكی از بیماری های شایع در دنیای كنونی است و در سال های اخیر در دنیا شیوع آن روبه افزایش است. از آنجایی كه چاقی فاكتور خطر برای بروز بسیاری از بیماری هاست. مطالعه ای در راستای شیوع چاقی و چاقی شكمی و برقی از عوامل مرتبط با آن در استان سمنان انجام شد.

وی عنوان كرد: این مطالعه به صورت مقطعی در استان سمنان در 3799 نفر از افراد 70 ،30 ساله انجام شد. نمونه گیری به روش چند مرحله ای و در مناطق شهری و روستایی استان سمنان صورت گرفت. در این تحقیق شاخص توده بدنی BMI بزرگتر یا مساوی 25 و كمتر از 30 به عنوان اضافه وزن و بیشتر یا مساوی 30 به عنوان چاقی در نظر گرفته شد.
همچنین نسبت دور كمر به باسنWHR بیشتر از 9 درصد در مردان و بیشتر از 8 درصد در زنان به عنوان چاقی شكمی در نظر گرفته شد.

قربانی با بیان این كه دور كمر هم به عنوان شاخص دیگر چاقی شكمی در این طرح مد نظر قرار گرفته بود اظهار داشت: نتایج حاكی از این بود كه شیوع چاقی در 26/3 در مورد اضافه وزن در 40/6 درصد از جمعیت 30 تا 70 سال استان دیده شد.

حین چاقی در زنان 35/9 بیشتر از مردان 14/5 و شیوع چاقی شكمی 72/2 درصد بود.

وی با تاكید بر این كه شیوع چاقی باسن ،جنس محل زندگی سطح سواد و شهرستان محل سكونت ارتباط دارد.

وی خاطرنشان كرد: با توجه به شیوع چاقی و اضافه وزن در جمعیت 30 تا 70 سال و ا ارتباط آن با شیوع بیماری ها مزمن، تدوین برنامه ای جامع جهت افزایش آگاهی مردم از خطرات چاقی ضروری است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
13.17081s, 19q