آغاز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ از اول مهر

۱۳۹۲/۰۶/۲۹ - ۱۳:۱۲ - کد خبر: 82901
سلامت نیوز: مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان ثبت نام نوزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) را اعلام کرد.

به گزارش  سلامت نیوز به نقل از پانا،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻜﺮر داوﻃﻠﺒﺎن، ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن MHLE در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری برگزار می شود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن دکتری تخصصی (Ph.D) وزارت بهداشت در 12 ﻣﻬﺮﻣﺎه، داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ در این آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺪرك زﺑﺎن ﺧﻮد را در ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك دکتری در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ارﺳﺎل کنند.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) از ﺳﺎﻋﺖ 18 روز دوﺷﻨﺒﻪ اول مهرماه آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 100 ﭘﺮﺳﺶ در ﺳﻄﺢ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﻓﻞ (ﺷﺎﻣﻞ درك ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻨﻴﺪاری، واژﮔﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و درك ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎری) و دارای 100 ﻧﻤﺮه (ﺑﺪون ﻧﻤﺮهی ﻣﻨﻔﻲ) اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن از روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 16ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 92 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم و ﺑﺮروی ﻛﺎرت درج می شود. آزﻣﻮن در روز پنجشنبه 18 مهرماه برگزار می شود.

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﺳﺎﻋﺖ 18 روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 23 ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1392 از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
 

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
11.04455s, 19q