سکوت

  • اعتراف به سکوت

    چشم های زن زیر مربع های بزرگ و سیاه رنگ عینک آفتابی اش پیدا نیست. ناخن های بلند و بی‌رنگش مدام لبه کیف دستی سیاه رنگش را فشار می‌دهد و ابروهایی که مدام به نشانه اخم در هم می‌رود.

  • فوایدی که سکوت برای مغز دارد

    فوایدی که سکوت برای مغز دارد

    در این دنیای پرسر و صدا، اندکی سکوت و آرامش برای ذهن و بدن ما فواید زیادی خواهد داشت، بخصوص برای مغز ما. در این جا ۴ دلیل آورده‌ایم که با پشتوانه علمی علت این امر را توضیح می‌دهد.