ابتلای میلیون ها شهروند، مرگ بیش از هشتاد هزار هموطن و گذر از چهار موج شکننده برای مردم و کادر درمان و انتظار برای امواج دیگر و واکسیناسیون کمتر از چهار درصد جمعیت کشور، شرایطی است که جامعه و حاکمیت را به شدت به خود مشغول کرده است. انتظار دوری نیست که جامعه عمومی و خواص در مناظرات آینده و برنامه های نامزدهای محترم ریاست جمهوری مطالبه گر ب