سکه‌های مهریه‌ها آب می‌روند

سکه‌های مهریه‌ها آب می‌روند

14 بهمن 1399

مهریه قراردادی دوجانبه بین زوجین است که جزو دیون زوج محسوب می‌شود و درصورت بروز اختلاف بین زوجین زوج درصورت پرداخت نکردن مهریه به هر دلیل طبق قانون بدهکار مالی محسوب می‌شود و باید در قبال بدهی که بر‌عهده دارد، پاسخگو باشد.
13.6676s, 15q